In English
2019-02-14

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018
Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)

▪ Nettoomsättningen uppgick till 16,6 MSEK (15,3 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 2,3 MSEK (2,7 MSEK).
▪ Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (2,1 MSEK).
▪ Resultat från avvecklad konsultverksamhet: 0 MSEK (-0,3 MSEK).▪ Periodens totalresultat uppgick till 1,7 MSEK (1,9 MSEK).

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,15 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 MSEK (-1,2 MSEK).

Januari – december 2018 (jämfört med samma period föregående år)

▪ Nettoomsättningen uppgick till 60,0 MSEK (52,8 MSEK).
▪ Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (4,9 MSEK).
▪ Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (4,1 MSEK).
▪ Resultat från avvecklad konsultverksamhet: -0,3 MSEK (-11,0 MSEK).▪ Periodens totalresultat uppgick till 6,4 MSEK (-6,9 MSEK).

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (-0,56 SEK).
▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (0,7 MSEK).▪ Utdelningsförslag: 0,80 kr per aktie (varav 0,50 kr engångsutdelning).

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 17.00 den 14 februari 2019.


Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad Telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekom omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, ca@mangold.se. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Läs Bokslutskommunike 2018 i sin helhet här >>