POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Generic värnar om din integritet

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Policy för behandling av personuppgifter

Generic värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Bakgrund och hur Generic använder personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att minimera användning av integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller ärendehantering, uppföljning, information och för marknadsföring. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Avgörande för tid kan i detta fall vara pågående fakturarelation eller annan tjänsteanvändning.
I samband med uppsägning av abonnemang kommer personuppgifter att finnas kvar i upp till 12 månader för att därefter raderas.

Ansvar

Generic Mobile Systems Sweden AB, 556462-7213 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Riktlinjer

Personuppgifter som Generic behandlar

Generic behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Bankrelaterade uppgifter (exvis. autogiro, faktura via internetbank)
 • Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Ändamål med behandling

Generic behandlar inom ramen för sin verksamhet personuppgifter. Detta sker då för följande ändamål:

 1. För att skapa ett abonnemang
 2. För att underhålla dina abonnemang, uppdatering av kontaktinformation etc
 3. För att hantera kundgränssnitt med identitet och kundlogg
 4. För att kunna debitera abonnemang och distribuera fakturor
 5. För att hantera eventuella reklamationer
 6. För att hantera supportärenden
 7. För att skicka välkomstinformation
 8. För att skicka driftinformation
 9. För att skicka inbjudningar till webinarium
 10. För att kunna skicka erbjudande om uppdatering av ditt abonnemang/tjänst
 11. För att skicka nyhetsbrev
 12. För att kunna bistå kund med faktureringsunderlag
 13. För att skicka erbjudanden och information
 14. För att kunna skapa förutsättningar för- samt att fånga upp nya leads
 15. För att vara polis och andra myndigheter behjälplig vid brottsbekämpning
 16. För att skapa förutsättningar för nya kontakter och nya affärsmöjligheter

Rättslig grund för behandling

För personuppgiftsbehandlingar som sker utifrån beskrivna ändamål sker detta med följande rättsliga grunder:

 • För punkterna 1-12 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att Generic Mobile ska kunna fullgöra de avtal som finns mellan parterna.
 • För punkterna 13-14 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Generic Mobile´s intresse att behandla dina personuppgifter för de ändmål som beskrivs ovan är större än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
 • För punkten 15 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Generic Mobile i sin roll som personuppgiftsansvarig skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.
 • För punkten 16 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter ett medgivande där den registrerade aktivt och entydigt lämnat sitt samtycke till Generic Mobile att behandla personuppgift.

Hur Generic får tillgång till dina personuppgifter

Generic försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan behandling av personuppgifter påbörjas. Du samtycker till behandling genom användning av våra tjänster eller genom att acceptera våra allmänna villkor.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • När du tecknar dig för våra tjänster
  • När du anmäler ditt intresse för våra tjänster
  • När du anmäler dig till våra seminarier, såsom frukostseminarier och webinarier
  • När du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • När du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som registreras genom ditt användande av våra tjänster
 • Uppgifter vi indirekt erhåller genom din leverantör eller operatör
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Dina rättigheter

Som kund och användare av Generics tjänster har du följande rättigheter:

 • Att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter eller att ställa frågor till oss
 • Att när som helst begära att få en kopia av den information som vi har lagrad
 • Att vid eventuella fel har du rätt att begära ändring av dina uppgifter

Generic har även utsett ett Dataskyddsombud (DPO) vilken det går att ställa frågor till.

För att hävda din rätt kan du kontakta Generics Kundtjänst via 020-31 00 41 eller via övriga tillgängliga kontaktvägar som återfinns på vår hemsida www.generic.se/kontakt. Sådan begäran ska framställas skriftligen och vara undertecknad.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Generic har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter finns särskilda rutiner som reglerar bland annat behörighetskontroller inrättade, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

De säkerhetssystem som finns är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

I verksamheten finns flera policys för IT-säkerhet med syfte att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Databehandling och överföring av uppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal eller säkerställer att annan adekvat skyddsnivå (Privacy Shield) uppfylls samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgifter som Generic erhållit och lagrat överförs till underleverantörer. Våra underleverantörer hanterar och analyserar personuppgifter på uppdrag av Generic. Detta kan bland annat avse tjänsteleverans, faktura- och godshantering.

Våra underleverantörer verkar i enlighet med de Personuppgiftsbiträdesavtal som vi har upprättat med dem, för att säkerställa rätt hantering av personuppgift med tanke på integritet och informationssäkerhet. Generic är Personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter som utförs av dessa underleverantörer på uppdrag av Generic.

Cookies

Angående GDPR och personuppgiftsfrågor kontakta gärna oss på mail:
datainf@genericmobile.se