FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Bolagsordning

Generic Sweden AB (publ)
org.nr. 556472-3632

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 10 maj 2016.

1. FIRMA
Bolagets firma är Generic Sweden AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva IT-managementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000.

6. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst tre suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och  verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

8. KALLELSE
Kallelse till  bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

9. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman.
b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
c) Godkännande av dagordning.
d) Val av en eller två justeringsmän.
e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovosning och koncernrevisionsberättelse.
g) Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
i) Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11. RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

***********************************************************************************

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 10 maj 2016.